PROJECTS
ZHEJIANG SHUREN UNIVERSITY
XUZHOU KINDERGARTEN TEACHER COLLEGE
SUZHOU YUANHE PRIMARY SCHOOL
SIP XINGCHENG SCHOOL
SIP WINGWAN SCHOOL
SHANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
NANJING NORMAL UNIVERSITY SUZHOU EXPERIMENTAL SCHOOL
CHENGDE SCHOOL AFFILIATED TO BEIJING NORMAL UNIVERSITY
CHENGDE NO.1 MIDDLE SCHOOL
PEOPLE'S HOSPITAL OF SUZHOU
XIANGYANG CENTRAL HOSPITAL
ZIBO SPORT CETER SWIMMING POOL